Statutter

Statutter for kretsens hederspris:

  1. Hedersprisen kan tildeles enkeltpersoner som har gjort en spesiell innsats    for badmintonsporten i Hordaland og Sogn og Fjordane, dette være seg i krets-    eller klubbregi. Hedersprisen består av en hederspokal.
  2. Prisen kan deles ut en gang per år, og vil bli delt ut enten på    kretstinget eller en egen tilstelning.
  3. Begrunnet forslag om tildeling av hederspris kan fremsettes av klubbenes    styrer, samt av kretsens styre. Forslag kan sendes inn når som helst, og    forslagene vil bli vurdert samlet i god tid før kretstinget.
  4. Kretsens styre vil behandle forslagene konfidensielt, og for at et forslag    skal kunne betraktes som bifalt, må 3/4 av de fremmøtte støtte forslaget. Utdelingen bestemmes av kretsens styre etter    innstilling fra forslagsstilleren. I tilfelle et forslag ikke bifalles, blir    meddelelsen om dette sendt forslagsstilleren konfidensielt.

Statutter for æresmedlemskap i kretsen:

  1. Æresmedlemskap kan tildeles enkeltpersoner som har gjort enestående og    særdeles aktiv innsats for badmintonsporten i Hordaland og Sogn og Fjordane på    flere plan. Foruten livsvarig gratis medlemskap i kretsen tildeles    æresmedlemmer en stor pokal samt kretsens æresdiplom.
  2. Æresmedlemskap kan deles ut en gang per år, og vil bli delt ut enten på    kretstinget eller en egen tilstelning.
  3. Begrunnet forslag om tildeling av æresmedlemskap kan fremsettes av    klubbenes styrer, samt av kretsens styre. Forslag kan sendes inn når som    helst, og forslagene vil bli vurdert samlet i god tid før kretstinget.
  4. Kretsens styre vil behandle forslagene konfidensielt, og for at et forslag    skal kunne betraktes som bifalt, må det være et enstemmig bifall. Utdelingen    bestemmes av kretsstyret etter innstilling fra forslagsstilleren. I tilfelle    et forslag ikke bifalles, blir meddelelsen om dette sendt forslagsstilleren    konfidensielt.

Forandringer i statuttene for disse prisene kan kun skje med 3/4 flertall på  kretsens årsmøte.

Statuttene kan også finnes i PDF versjon versjon ved å følge denne link: Statutter BkVest

Comments are closed.