Lover

Lover for Badmintonkretsen Vest

Lov for Badmintonkretsen Vest stiftet 01.06.1977 vedtatt den 01.06.1977 med  endringer senest av februar 2018.

§ 1 Formål

Badmintonkretsen Vests formål er å arbeide for badmintonidrettens utvikling  innen kretsen, og å fremme samarbeid mellom lagene. Den skal bistå Norges  Badminton Forbund i alle spørsmål som gjelder badmintonidretten innen kretsen.

§ 2 Organisasjon

Badmintonkretsen Vest består av alle idrettslag innen kretsens grense som er  medlem av Norges Badminton Forbund. Alle lag i kretsen plikter å overholde NIFs  og kretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser.

Gjennom Norges Badminton Forbund er Badmintonkretsen Vest et  organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund, og underlagt NIFs og særforbunds  lov og bestemmelser.

Badmintonkretsen Vest er den faglige myndighet under Norges Badminton Forbund  innen kretsens grenser.

Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen.

§ 3 Arbeidsoppgaver

Badmintonkretsen Vest skal:

 1. Representere Norges Badminton Forbund og bistå det i saker knyttet til    badminton. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver badminton.    Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
 2. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, og forestå    utdanning av idrettsfaglige og administrative ledere i samsvar med Norges    Badminton Forbunds planer.
 3. Sørge for gjennomføring av, eventuelt selv arrangere, kretsmesterskap.    Stimulere til annen stevne- og idrettslig virksomhet med størst mulig    variasjon og omfang.
 4. Gi faglig bistand ved planlegging av idrettsanlegg.
 5. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk    støtte fra Norges Badminton Forbund og Badmintonkretsen Vest.

§ 4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av kretstinget og betales forskuddsvis.

Lag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller  andre rettigheter på kretstinget, og styret kan anbefale overfor NIF og NBF at  laget mister sitt medlemskap. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende.

§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for  faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon av faktiske utgifter skal fremgå av  Badminonkretsen Vests budsjett og regnskap.

§ 6 Inhabilitet

For Badmintonkretsen Vests tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og  ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jf. NIFs lov § 2-7.

§ 7 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs  straffebestemmelser).

§ 8 Kretstinget

Badmintonkretsen Vests høyeste myndighet er tinget som avholdes hvert år  innen 31.03.

Tinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til lagene.  Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 uker før  tinget. Fullstendig saksliste med forslag må være utsendt senest 1 uke før  tinget.

Tinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har  mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den  utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de  godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med  vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 9 Representasjon på kretstinget

På kretstinget møter med stemmerett:

a) Kretsstyret

b) Representanter fra lagene etter følgende skala:

For medlemstall til og med 50 – 2 representanter

For medlemstall fra 51 til og med 100 – 3 representanter

For medlemstall over 100 – 4 representanter som er det høyeste antall  representanter et lag kan ha

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller  på medlemsmøte med dette valg på sakslisten.

§ 10 Ledelse av kretstinget

Kretstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være  representant.

§ 11 Kretstingets oppgaver

Tinget skal:

 1. Godkjenne sakslisten
 2. Velge dirigent(er) og sekretær(er)
 3. Godkjenne de fremmøtte representanter
 4. Behandle årsmeldingen
 5. Behandle kretsens regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Fastsette kontingent
 8. Vedta budsjett
 9. Velgea) Leder og nestlederb) Minimum 5 styremedlemmerc) 2 revisorer med stedfortredere eller 1 statsautorisert revisord) Representanter til ting

Leder og nestleder velges enkeltvis. Deretter velges de øvrige medlemmer til  styret samlet.

Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn.  Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i kretsens lag skal være retningsgivende for  sammensetningen, dog slik at det er minst to representanter fra hvert kjønn i  råd og utvalg m. v. som består av mer enn 3 medlemmer. Valg skjer etter  bestemmelsene i NIFs lov 2-11. Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker  innen samme organisasjonsgren, med mindre idrettsstyret gir dispensasjon. Ingen  kan samtidig være leder eller nestleder i underordnet og overordnet  organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et lag kan være  leder eller nestleder i idrettskrets, særforbund, særkrets eller kontaktutvalg.

§ 12 Stemmegivning på kretstinget

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med  alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke  avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare  forslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved  samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater  som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke,  eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater  enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten  av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har  oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved  loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses  valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange  kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer  enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige  kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som her har fått flest  stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 13 Ekstraordinært kretsting

Ekstraordinært kretsting holdes når kretsstyret, forbundsstyret,  idrettsstyret, idrettskretsstyret eller 1/4 av kretsens lag sender inn skriftlig  krav om det.

Ekstraordinært kretsting innkalles med minst 2 ukers varsel. Tinget kan bare  behandle de saker som kravet om tinget omfatter og som er blitt kunngjort i  innkallelsen.

§ 14 Kretsstyret

Badmintonkretsen Vest ledes og forpliktes av styret som er Badmintonkretsen  Vests høyeste myndighet mellom tingene.

Styret skal

 1. Iverksette tingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og    bestemmelser.
 2. Forestå Badmintonkretsen Vests daglige administrasjon, representere denne    utad og utøve dens faglige myndighet innen kretsens grenser.
 3. Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen    kretsen. Utarbeide terminliste.
 4. Sende forskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte    tider.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av  styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.  Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller  møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 Lovendring

Endring i denne lov kan bare på skje på ordinært eller ekstraordinært  kretsting etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av  de avgitte stemmer.

Lovendringen må godkjennes av Idrettsstyret etter idrettskretsen og  særforbundet har uttalt seg, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 16 Oppløsning

Badmintonkretsen Vest kan bare oppløses av Norges Badminton Forbund.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av Badmintonkretsen Vest tilfaller  kretsens midler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av  idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes Badmintonkretsen Vests arkiv til idrettskretsen.

Lovene kan også finnes i PDF versjon versjon ved å følge denne link: Lover BkVest

Comments are closed.